Adatvédelem

Adatvédelem

Jelen adatkezelési tájékoztató a Vidéki Élet Magazin (www.videkielet.hu) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti webhelyen történő közzététellel lépnek hatályba.

Tiszteletben tartjuk weboldalunk olvasóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékozatatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

ADATKEZELŐ

Vidéki Élet Magazin, működteti Petrik Ida, továbbiakban, mint Adatkezelő. Adatkezelő az alábbi módokon érhető el a lentiekben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban:
Postacím: 2040 Budaörs, Öntő utca 27/b.
Telefon: +36 20 399 7185
E-mail: info@videkielet.hu
Webhely: www.videkielet.hu

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak a www.videkielet.hu weboldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjednek ki.

ADATKEZELŐ ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK

Hírlevélre feliratkozás

Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a nevedet és az e-mail címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudjuk hírlevelünket eljuttatni hozzád, hogy naprakész információkat küldjünk szolgáltatásunkról illetve rendszerüzeneteket juttassunk el hozzád.
A hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással bármelyik hírlevelünkben, az adataidat töröljük és nem küldünk neked további hírlevelet.
Adataidat mindaddig kezeljük, még a hírlevélről le nem iratkozol.

Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyezted a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Egyéb adatkezelések

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonokat, Facebook-on megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatodat a beleegyezésed nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.
Szolgáltatásunk során felmerülhet, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBEVETT ADATFELDOLGOZÓK

A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) – tömeges levélkiküldés
Borsche Annamária e.v. (3425 Recsk, Kossuth Lajos utca 74.), Horváth Sebestyén László e.v.(8230 Balatonfüred, Arácsi út 9) – az oldal fejlesztője
Személyes adatot csak akkor továbbítunk harmadik személy részére, ha ahhoz egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárultál, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Mint Adatkezelők jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésünkre álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági utasítás/felhívás/határozat kötelez. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt nem vagyunk felelőssé tehetőek.
Az adattovábbításokat minden esetben dokumentáljuk, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés biztonsága

Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Neked ajánljuk